Indkaldelse til generalforsamling 2022

Generalforsamling for White Hart Danes – Tottenhams officielle fanklub i Danmark.

Søndag den 14. august kl. 13.00 – 2022
Lokalet under broen ved Café Langebro København.

Deltagelse mulig for alle medlemmer af White Hart Danes – deltagelse er gratis. Generalforsamling er inklusiv frokost+1 øl/vand, hvorfor tilmelding er nødvendig, hvis du ønsker at spise med.

Efter generalforsamlingen, så ser vi Chelsea – Tottenham sammen, og håber på en sejr! COYS!

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, samt 2 stemmetællere.
 2. Formandens beretning, samt godkendelse
 3. Kassereren redegør for foreningens økonomiske stilling.
 4. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
 5. Vedtagelse af næste års budget.
 6. Valg af 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 1 ordinært bestyrelsesmedlem
  for 1 år. (der sker en udvidelse af bestyrelsen, hvor flere genopstiller, men der er
  plads til nye)
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
 8. Valg af revisorer.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt på e-mail-adressen whd@spurs.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der gøres opmærksom på, at punkt nr. 6 skal justeres så der kun skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, såfremt den fremsatte vedtægtsændring ikke vedtages.


Forslag til vedtægtsændringer fremgår nedenfor.


Tilmelding til generalforsamling sker til Toni på mail: toni.hansen77@gmail.com senest den 10. august.
Vel mødt!


På vegne af WHD bestyrelsen
Toni

Konstituerende møde for den nye bestyrelse er planlagt til lørdag den 3. september med efterfølgende kamp Tottenham mod Fulham.


Foreløbig dagsorden er:

 1. Valg af referent.
 2. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer
 3. Konstituering
 4. Årshjul for aktiviteter.
 5. Fordeling af arbejdsområder.
 6. planlægning af julefrokost.
 7. eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer:

Nuværende tekst:
§5. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og kun denne kan give og ændre vedtægterne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Generalforsamlingen indkaldes senest 1 måneder før afholdelse via
hjemmesiden.

Følgende dagsorden skal benyttes ved den ordinære generalforsamling.


1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning samt godkendelse
3. Kassereren redegør for foreningen s økonomiske stilling.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Vedtagelse af næste års budget.
6. Valg af
a) 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) b) 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
8. Valg af revisorer.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt på e-mail-adressen whd@spurs.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag lægges af bestyrelsen på hjemmesiden senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Enhver
generalforsamling er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer. Alle vedtagelser afgøres ved almindeligt stemmeflertal, undtagen spørgsmål om klubbens vedtægter og opløsning af klubben, hvor der henvises til § 7 og § 11. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Hvert medlem kan medbringe og stemme i henhold til fuldmagt fra et enkelt andet medlem. Generalforsamlingens
dirigent leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåde – dog sker personvalg ved skriftlig afstemning, hvis blot et medlem fremsætter ønske herom. Medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen, er valgbare, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn til et medlem af bestyrelsen.

Forslag til ændring:
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og kun denne kan give og ændre vedtægterne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 12 måneder efter seneste generalforsamling. Følgende dagsorden skal benyttes ved den ordinære generalforsamling.

 1. Valg af dirigent, samt 2 stemmetællere.
 2. Formandens beretning, samt godkendelse
 3. Kassereren redegør for foreningens økonomiske stilling.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Vedtagelse af næste års budget.
 6. Valg af a) 4 bestyrelsesmedlemmer (lige år) b) 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
 8. Valg af revisorer.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt på e- mail-adressen whd@spurs.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag lægges af bestyrelsen på hjemmesiden senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer. Alle vedtagelser afgøres ved almindeligt stemmeflertal, undtagen spørgsmål om klubbens vedtægter og opløsning af klubben, hvor der henvises til § 7 og § 11. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Hvert medlem kan medbringe og stemme i henhold til fuldmagt fra et enkelt andet medlem. Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåde – dog sker personvalg ved skriftlig afstemning, hvis blot et medlem fremsætter ønske herom. Medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen, er valgbare, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn til et medlem af bestyrelsen.

Nuværende tekst:
§8. Bestyrelsen.
Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som består af formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. Alle i bestyrelsen skal være myndige samt være medlem af Spurs Members Club, hvilket betales af klubben. Derudover er bestyrelsesarbejdet ulønnet. Suppleanten indkaldes, såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Der holdes dog altid møde hver 2. måned. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 ud af 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Er et udvalgsmedlem ikke medlem af bestyrelsen, kan bestyrelsen tillade, at vedkommende deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøder.


Forslag til ændring:
Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som består af formand, næstformand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig enten lige efter generalforsamlingen eller på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Alle i bestyrelsen skal være myndige. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Suppleanter er en del af det daglige arbejde, men er kun stemmeberettigede, såfremt der ikke er fuldtallige af ordinære bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøder afholdes efter efter aftale, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Der holdes dog minimum møde hver 2. måned. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 4 ud af 7 medlemmer er
til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Er et udvalgsmedlem ikke medlem af bestyrelsen, kan bestyrelsen tillade, at vedkommende deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøder. Referat af bestyrelsesmøder offentliggøres på hjemmesiden.