Indkaldelse til ordinær generalforsamling i WHD

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i White Hart Danes. Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen afholdes d. 7. maj kl. 15.00 på Café Sporten, Frederiksberg. Efter generalforsamlingen spiser de der har lyst sammen, hvorefter der er fodbold mod Blackpool. Læs mere i forum http://spurs.dk/forum/whi...

§5. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens
anliggender og kun denne kan give og ændre vedtægterne.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes senest 1 måneder før
afholdelse via hjemmesiden.
Følgende dagsorden skal benyttes ved den ordinære
generalforsamling.
1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning samt godkendelse
3. Kassereren redegør for foreningens
økonomiske stilling.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Vedtagelse af næste års budget.
6. Valg af
a) 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
b) 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1
år)
8. Valg af revisorer.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indgives skriftligt på e-mail-adressen whd [at] spurs [dot] dk
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag lægges af bestyrelsen på hjemmesiden
senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig ved det
fremmødte antal medlemmer. Alle vedtagelser afgøres
ved almindeligt stemmeflertal, undtagen spørgsmål om
klubbens vedtægter og opløsning af klubben, hvor der
henvises til § 7 og § 11.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Hvert
medlem kan medbringe og stemme i henhold til fuldmagt
fra et enkelt andet medlem.
Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og
bestemmer afstemningsmåde – dog sker personvalg ved
skriftlig afstemning, hvis blot et medlem fremsætter ønske
herom. Medlemmer, der ikke er til stede på
generalforsamlingen, er valgbare, såfremt der foreligger
skriftligt tilsagn til et medlem af bestyrelsen.