Generalforsamling i WHD d. 13 maj kl. 13.30 på Café Langebro

 Dagsorden i følge vedtægterne: 

 

Der er spisning kl. 13.30. Tilmelding til spisning til bjarke [at] spurs [dot] dk senest d. 10 maj kl 12.00

 

§5. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og kun denne kan give og ændre vedtægterne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Generalforsamlingen indkaldes senest 1 måneder før afholdelse via hjemmesiden. Følgende dagsorden skal benyttes ved den ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.

2. Formandens beretning samt godkendelse

3. Kassereren redegør for foreningens økonomiske stilling.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Vedtagelse af næste års budget.

6. Valg af a) 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) b) 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)

8. Valg af revisorer.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt på e-mail-adressen whd [at] spurs [dot] dk senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag lægges af bestyrelsen på hjemmesiden senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer. Alle vedtagelser afgøres ved almindeligt stemmeflertal, undtagen spørgsmål om klubbens vedtægter og opløsning af klubben, hvor der henvises til § 7 og § 11. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Hvert medlem kan medbringe og stemme i henhold til fuldmagt fra et enkelt andet medlem. Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåde – dog sker personvalg ved skriftlig afstemning, hvis blot et medlem fremsætter ønske herom. Medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen, er valgbare, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn til et medlem af bestyrelsen.